Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. In

Quyết Định

 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

QĐ số 43/2007QĐ-BGD&DT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Số văn bản

43/2007QĐ-BGD&DT

Loại văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên mục

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

Ngày ban hành

15/8/2007

Ngày có hiệu lực

 

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Tệp đính kèm

43/2007QĐ-BGD&DT

Thư viện Đại học Xây dựng