Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. In

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá MT chiến lược, đánh giá tác động MT, cam kết BV MT

Ngày 18/04/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 6 năm 2011 và thay thế các quy định tại các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 ,14, 15 ,16, 17 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6,, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐE-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Số văn bản

29/2011/NĐ-CP

Loại văn bản

Nghị định

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Tên mục

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Ngày ban hành

18/04/2011

Ngày có hiệu lực

05/6/2011

Tệp đính kèm:

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

 Nguồn: Bộ Xây dựng