Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. In

Chỉ mục bài viết
Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
Tất cả các trang
Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm theo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương tại Thông báo số 238-TB/TW ngày 07/4/2009.

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2009/TT-BXD

                Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

  

THÔNG TƯ

 Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng,

 

QUY ĐỊNH:

 

           Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

           Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 25/10/2009.            Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:        

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;                         
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;

- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;

- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Cao Lại Quang